آموزش تنظیمات نرم افزار رستاک

آموزش تنظیمات نرم افزار رستاک


با استفاده از آموزشهای تنظیمات نرم افزار رستاک ، شما می توانید به تنظیماتی چون تغییر پس زمینه ی برنامه و اندازه ی فونت ها ؛ تنظیمات شرکت مانند افزودن لوگو و کداقتصادی شرکت و ... ؛ تعریف کاربران و گروه های کاربری و اعطای دسترسی به آنها ، تنظیمات پیامک و تهیه نسخه ی پشتیبان اقدام نمایید.


آموزش عملیات پایان سال رستاک

آموزش عملیات پایان سال رستاک


فرایند بستن سال مالی ، بستن حسابهای سود و زیانی و انتقال صحیح مانده حسابها به سال بعد جهت ثبت و گزارش گیری در سازمانها بسیار حائز اهمیت می باشد. آموزش های عملیات پایان سال رستاک به شما کمک خواهد کرد تا در کمترین زمان ممکن فرایندهای مالی را طی کرده و تهیه گزارشها را سامان بخشید.